ĂN CHAY CO NÊN DU NG TRƯ NG Câu ho i này le ra chi là mô t tiê u mu c trong chu đê Ăn Chay nhưng vì thâ y nhiê u diê n đàn và website mo i ngươ i ai cu ng tranh luâ n đê câ p vâ n đê này nên tôi xin đưa lên thành mô t bài viê t riêng đê tiê n theo dõi Trươ c đây tôi có đo c mô t sô bài viê t cho ră ng Nê u trư ng gà không có trô ng thì có thê ăn đươ c vì không ta o ra mô t mâ m sô ng trong đó

ĂN CHAY CÓ NÊN DÙNG TRỨNG?
Câu hỏi này lẽ ra chỉ là một tiểu mục trong chủ đề Ăn Chay, nhưng vì thấy nhiều diễn đàn và website mọi người ai cũng tranh luận, đề cập vấn đề này nên tôi xin đưa lên thành một bài viết riêng để tiện theo dõi.
Trước đây tôi có đọc một số bài viết cho rằng “Nếu trứng gà không có trống thì có thể ăn được vì không tạo ra một mầm sống trong đó”. Khi ấy, tôi chỉ là một Phật tử sơ cơ tu học tại gia nên nghi…
Continue readingSee Translation

2 bình luận về “ĂN CHAY CO NÊN DU NG TRƯ NG Câu ho i này le ra chi là mô t tiê u mu c trong chu đê Ăn Chay nhưng vì thâ y nhiê u diê n đàn và website mo i ngươ i ai cu ng tranh luâ n đê câ p vâ n đê này nên tôi xin đưa lên thành mô t bài viê t riêng đê tiê n theo dõi Trươ c đây tôi có đo c mô t sô bài viê t cho ră ng Nê u trư ng gà không có trô ng thì có thê ăn đươ c vì không ta o ra mô t mâ m sô ng trong đó”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *