7 năm trước lúc mới vào cty mà được phân công đi công tác thì lo lắng nhiều đi đứng thế nào ăn ở ra sao còn giờ thì khỏe lắm đi thì xách balo lên nhét vài bộ đồ bỏ vài trăm ngàn vào túi thế là đi thôi Check in Đà Nẵng với dĩa chanh ớt 30k còn tô bùn bò giò miễn phí dân gì ăn cay kinh dị

7 năm trước lúc mới vào cty mà được phân công đi công tác thì lo lắng nhiều, đi đứng thế nào, ăn ở ra sao … còn giờ thì khỏe lắm, đi thì xách balo lên nhét vài bộ đồ bỏ vài trăm ngàn vào túi thế là đi thôi. Check in Đà Nẵng với dĩa chanh ớt 30k còn tô bùn bò giò miễn phí … dân gì ăn cay kinh dị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

7 năm trước lúc mới vào cty mà được phân công đi công tác thì lo lắng nhiều đi đứng thế nào ăn ở ra sao còn giờ thì khỏe lắm đi thì xách balo lên nhét vài bộ đồ bỏ vài trăm ngàn vào túi thế là đi thôi Check in Đà Nẵng với dĩa chanh ớt 30k còn tô bùn bò giò miễn phí dân gì ăn cay kinh dị

7 năm trước lúc mới vào cty mà được phân công đi công tác thì lo lắng nhiều, đi đứng thế nào, ăn ở ra sao … còn giờ thì khỏe lắm, đi thì xách balo lên nhét vài bộ đồ bỏ vài trăm ngàn vào túi thế là đi thôi. Check in Đà Nẵng với dĩa chanh ớt 30k còn tô bùn bò giò miễn phí … dân gì ăn cay kinh dị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

7 năm trước lúc mới vào cty mà được phân công đi công tác thì lo lắng nhiều đi đứng thế nào ăn ở ra sao còn giờ thì khỏe lắm đi thì xách balo lên nhét vài bộ đồ bỏ vài trăm ngàn vào túi thế là đi thôi Check in Đà Nẵng với dĩa chanh ớt 30k còn tô bùn bò giò miễn phí dân gì ăn cay kinh dị

7 năm trước lúc mới vào cty mà được phân công đi công tác thì lo lắng nhiều, đi đứng thế nào, ăn ở ra sao … còn giờ thì khỏe lắm, đi thì xách balo lên nhét vài bộ đồ bỏ vài trăm ngàn vào túi thế là đi thôi. Check in Đà Nẵng với dĩa chanh ớt 30k còn tô bùn bò giò miễn phí … dân gì ăn cay kinh dị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

7 năm trước lúc mới vào cty mà được phân công đi công tác thì lo lắng nhiều đi đứng thế nào ăn ở ra sao còn giờ thì khỏe lắm đi thì xách balo lên nhét vài bộ đồ bỏ vài trăm ngàn vào túi thế là đi thôi Check in Đà Nẵng với dĩa chanh ớt 30k còn tô bùn bò giò miễn phí dân gì ăn cay kinh dị

7 năm trước lúc mới vào cty mà được phân công đi công tác thì lo lắng nhiều, đi đứng thế nào, ăn ở ra sao … còn giờ thì khỏe lắm, đi thì xách balo lên nhét vài bộ đồ bỏ vài trăm ngàn vào túi thế là đi thôi. Check in Đà Nẵng với dĩa chanh ớt 30k còn tô bùn bò giò miễn phí … dân gì ăn cay kinh dị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

7 năm trước lúc mới vào cty mà được phân công đi công tác thì lo lắng nhiều đi đứng thế nào ăn ở ra sao còn giờ thì khỏe lắm đi thì xách balo lên nhét vài bộ đồ bỏ vài trăm ngàn vào túi thế là đi thôi Check in Đà Nẵng với dĩa chanh ớt 30k còn tô bùn bò giò miễn phí dân gì ăn cay kinh dị

7 năm trước lúc mới vào cty mà được phân công đi công tác thì lo lắng nhiều, đi đứng thế nào, ăn ở ra sao … còn giờ thì khỏe lắm, đi thì xách balo lên nhét vài bộ đồ bỏ vài trăm ngàn vào túi thế là đi thôi. Check in Đà Nẵng với dĩa chanh ớt 30k còn tô bùn bò giò miễn phí … dân gì ăn cay kinh dị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *